Jaké informace nebudou moci firmy shromažďovat o svých zaměstnancích

Od 25. Května 2018 začne platit v České republice soubor pravidel General Data Protection Regulation (GDPR). Jedná se o evropské nařízení, které zpřísní systém shromažďování citlivých osobních dat a zasáhne to pochopitelně jak osoby v zaměstnaneckém poměru, tak i jejich chlebodárce.
Každý podnikatel je navíc limitován zákoníkem práce, ten pamatuje na povolené shromažďování osobních údajů zaměstnance pouze po dobu trvání pracovního poměru, případně výběrového řízení, a to jen v takovém rozsahu, který odpovídá jeho pracovnímu zařazení (smlouvě).
papírový dokument

Jaké informace o zaměstnancích nesmí firma zpracovávat:

 • Členství v odborových organizacích.
 • Příslušnost k náboženským spolkům, církvím, druh náboženského vyznání.
 • Členství v některé politické straně nebo hnutí.
 • Rasový původ.
 • Sexuální orientaci.

Jaké informace může zaměstnavatel zpracovávat pouze tehdy, je-li to nezbytné pro provádění pracovní činnosti zaměstnance:

 • Rodinné poměry zaměstnance.
 • Majetkové poměry zaměstnance.
 • Těhotenství.
 • Trestněprávní bezúhonnost (evidence rejstříku trestů).

učetnictví a daně
Firmy, které zákonem stanovená pravidla poruší, mohou být pokutovány inspektory práce až do výše milionu korun, přitom řada firem zákon nedodržuje a osobní údaje o zaměstnancích využívá i bez jejich vědomí, a často pro různé účely, které vůbec nesouvisí s jejich pracovní činností, např. v reklamě, pro statistické účely atd. 
Podnikatelé by si také měli uvědomit, že pravidla GDPR budou platit pro všechny podnikatelské subjekty, třeba jen s jedním zaměstnancem. Pouze některé firmy s malým počtem zaměstnanců nebudou muset provádět záznamy o zpracování osobních dat, ale normy pro zpracování osobních údajů zaměstnanců se jich týkat budou.
upravení kravaty
Zaměstnavatel také nebude smět vyžadovat po zaměstnanci souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, nejde totiž ze strany zaměstnance o svobodný krok, ten může mít pocit, že jestliže zaměstnavateli nevyhoví, může být ohroženo jeho přijetí na pracovní pozici.

STRATEGICKÁ ANALÝZA

SWOT Analýza
SWOT analýza je metoda, která nám určuje slabé stránky a silné stránky, příležitosti a hrozby dané firmy. Slouží k posouzení a vyhodnocení daného problémů, a jeho následné eliminaci. Zkoumá nám strategii, vnější i vnitřní prostředí organizace, následné příležitosti i hrozby. SWOT analýza je součást marketingového tahu. Díky SWOT analýze může předejít firma špatným strategickým tahům. Analýza taktéž může sloužit pro lepší a koordinovanější rozvoj společnosti, což je zvláště v dnešní turbulentní době vitální.
rozpočet a kalkulačka 
Historie
Původcem této metod je Albert Humfrey z Kalifornské Stanfordské univerzity. Jeho výzkumný team přišel na tuto metodu, kde používali data z 50 podniků. Od té doby se tato metoda stala nedílnou součástí ve většině podniku, aby firma šlapala jako hodinky a také pro oddělení v reklamních agenturách atd.
SWOT analýzu dělíme do dvou skupin mezi vnitřní prostředí a vnější prostředí. Do vnitřního prostředí patří silné a slabé stránky podniku, naopak do vnějšího prostředí podniku patří příležitosti a hrozby.
Zkratky SWOT
S
Strenght– ve SWOT analýze písmeno S určuje silné stránky podniku. Silnou stránku bychom mohli i dokonce můžeme vnímat také zaměstnance a jejich rozsáhlé zkušenosti v daném oboru nebo získané praxí. Dále do silných stránek můžeme počítat vybavení, dobré zázemí firmy a její lokalita, vedoucí pracovníky, dobré jméno firmy (goodwill), dodavatelé, odběratelé, flexibilita, schopnost udržení se na pracovním trhu, kvalita, jednání se zákazníky na vysoké úrovni.
W
 Weakness určuje slabé stránky. Opačné efekty silných stránek, nedostatek zkušeností, špatná lokalita, nekvalita, prodleva v dodání, špatnépostupy, nedostatek zaměstnanců, špatná komunikace se zákazníkem apod.
O
Oportunity – Příležitosti znamená ve SWOT analýze- co může daná firma pro sebe získat např. finanční příspěvek, nové kontakty pro firmu tzn. nový zákazníci, odběratelé, možnost expandovat do světa, získávání benefitů, nový příležitosti, ceny, certifikáty, moderní technologie (stroje, počítače apod.)
setkání u analýzy
T
Threat – Hrozbou může firma vnímat např. nárůst konkurence, živelné pohromy, bankrot, ztrátu dobrého jména firmy, pomluvy, ztrátu kvalifikovaných zaměstnanců, odchod zaměstnanců nebo zákazníků ke konkurenci apod.

Podnikání bez živnosti?

Než vůbec začnete podnikat nebo zahájíte samostatnou činnost, určitě musíme zvážit, zda se činnost, kterou budeme provozovat , vůbec potřebujeme živnostenské oprávnění. Například takový hudebník, autor článků do novin, daňoví poradce či znalec oprávnění ani nepotřebuje. Ostatní pak samozřejmě ano. To vše se samozřejmě dá dohledat.
Jak už tedy bylo uvedeno, existují živnosti, pro které živnostenské oprávnění není potřeba, ale samozřejmě, pokud danou činnost provozujeme, musíme se podle toho chovat a v podstatě se chovat stejně, jako osoba samostatně výdělečně činná.
potřeby spisovatele
Pokud nám tedy začínají chodit příjmy ze samostatné činnosti, musíme provést úkony, stejně jako kdybychom měli živnost, ke které musíme mít živnostenské oprávnění. Tedy nahlásit se na živnostenském úřadě a tam provést veškeré registrace, jako u klasického začátku podnikání.
Samozřejmostí je, že následně začneme uchovávat všechny výdajové doklady a faktury, abychom zjistili také to, zda máme začít platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.
soudní kladivo
Pro jaké živnosti tedy nepotřebujeme oprávnění?
•    zemědělská výroba
•    lesní hospodářství
•    vodní hospodářství
•    činnost autorů
•    nezávislá povolání (spisovatel, herec, hudebník)
•    činnosti podle zvláštních předpisů, ke kterým je třeba státní zkoušku:
•    daňoví poradci
•    advokáti
•    soudní exekutoři
•    makléři
•    správci konkursní podstaty
•    znalci
•    tlumočníci
•    psychoterapeuti
•    přírodní léčitelé
 
 
Je potřeba vždy zvážit, jak budeme naše podnikání provozovat, protože se může stát, že může být výhodnější mít živnost třeba i volnou a uplatňovat si výdajové paušály, než být bez živnosti úplně.
 paul david hewson
I když nebudeme mít živnostenské oprávnění, ale budeme i přesto mít příjmy, právě z výše uvedených činností, musíme se jako osoba samostatně výdělečně činná chovat, tedy pro úřady ji budeme a musíme tedy opravdu nahlásit na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního zabezpečení nahlásit naše aktivity a opravdu správně platit zálohy.


 

Než začnete podnikat

Možná máte skvělý nápad. Možná je i geniální. Máte ale představu, jak jej tedy budete realizovat? Máte tušení, kterou formu podnikání zvolit, která pro vás bude nejvhodnější? Pokud ne, sedněte k počítači, papíru, kalkulačce a prostě k čemu vás napadne a začněte vytvářet podnikatelský plán. Musíte si nejprve dobře rozmyslet na základě vašeho plánu, zda budete podnikatel fyzická osoba či budete osobou právnickou a pokud ano, musíte si také vybrat správný typ obchodní společnosti. Tedy nemusíte, ale pokud chcete podnikat dobře, měli byste.
prázdný papír
Položte si otázky tohoto typu:
Budete se podnikáním živit? Má to být pouhý příjem navíc, kterým si budete pouze přivydělávat? Která forma pro vás bude nejvhodnější? Jak správně postupovat při zřizování živnosti? S kým se poradit nebo kde hledat informace, abyste se vyhnuli zbytečným chybám?

Na jaké důležité kroky ještě před zahájením podnikání tedy nesmíte zapomenout?

 
Plán
Jak už bylo řečeno, je potřeba s prvním nápadem promyslet důležité věci. Určitě budete přesvědčeni, že váš projekt/nápad/idea je jedinečnou myšlenkou. A i když to může být pravda, tak nestačí jenom dobrý nápad. Podnikání je vždy riziko. Pokud všechno předem dobře nenaplánujete, můžete si naběhnout do velkých a hlavně zbytečných komplikací. Jak už bylo řečeno, připravte si opravdu podrobný podnikatelský plán.
Činnost
Uvědomte si, že sic je běžně preferována výdělečná činnost na základě živnostenského zákona, ale není to jediná možnost soukromé výdělečné činnosti. Například umělecké živnosti lze provozovat podle autorského práva, zemědělské činnosti zase podle zákona o zemědělství a samozřejmě existuje i velká řada možností vymezených obchodním či občanským právem. Z povahy některých činností nepotřebujete prakticky žádné povolení a pro některé ale (a na to obzvlášť pozor), potřebujte povolení zvláštní, například od České národní banky či Ministerstva zdravotnictví. Samozřejmě právě závisí na podnikatelském záměru, a proto si opravdu nejprve všechno dobře promyslete.
dva lidé u pc
Rozsah podnikání
Je dobré se hned z kraje také zamyslet nad tím, jak rozsáhle vaše podnikání bude. Dá se jistě předem poměrně dobře odhadnout, pokud máte jasno v uvedených bodech výše, jak náročné a rozšířené bude vaše podnikání a podle toho můžete zvolit, zda se stanete osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) nebo zda budete podnikat prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, družstva či jiného sdružení. Možností je hodně, proto opět dobře rozvažujte.

Podnikatel, podnikání, podnik… ručení omezené

Zkusíme vám poradit s výběrem správné formy vaší nové obchodní společnosti. Tato volba je zásadní pro úspěch vašeho obchodního plánu. Založení společnosti bývá totiž dalším krokem hned po té, co získáme představu o tom, komu budeme nabízet naše služby či produkty a co za to budeme požadovat. Můžeme vybírat z poměrně široké škály druhů obchodních společností.
jiný podnikatel
Podnikání jako takové je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost dle platných zákonů za účelem dosažení zisku.
Jako podnikatel tedy nemusíte nezbytně zakládat obchodní společnost a můžete podnikat klidně jako fyzická osoba s živnostenským oprávněním. Pokud však míříte výš, určitě vás budou spíše zajímat právě obchodní společnosti.
Z čeho tedy vybírat, když se vrátíme k hlavnímu tématu tohoto článku?
•    Společnost s ručením omezením
•    Akciová společnost
•    Komanditní společnost
•    Veřejná obchodní společnost
•    Evropská společnost
•    Evropské hospodářské zájmové sdružení
Podle toho, jak ručí společníci, rozlišujeme společnosti na:
•    osobní
Co se osobních obchodních společností týče, ručí buď všichni nebo někteří společníci za dluhy celým svým majetkem. Samozřejmě se pak společníci přímo podílejí na řízení společnosti. Takovou společností je například veřejná obchodní společnost.
•    kapitálové
Obecně můžeme říci, že v kapitálových obchodních společnostech neručí společník za dluhy vzniklé za trvání společnosti a pokud ano, tak je toto ručení velmi omezeno. Příkladem takových společností je společnost s ručením omezeným a také akciová společnost.
 businessmeni v černém
•    smíšené
Smíšeným typem společnosti je pak komanditní společnost, kde jeden nebo i více společníků ručí za dluhy celým svým majetkem a jeden nebo i více společníku pak ručí za dluhy společnosti jen do výše svého nesplaceného vkladu. Tedy v případě tohoto typu se kombinují prvky jak osobního ručení některých společníků, tak i ručení některých společníků jen do výše svého nesplaceného podílu v základním kapitálu. Pokud je tento vklad splacen, tento společník pak neručí vůbec.

Jak na vlastní e-shop

 
Zásadní rozhodnutí – sortiment, který budete prodávat. Než se pustíte do budování svého prvního vlastního internetového obchodu, je vhodné taktéž si udělat finanční plán. Je třeba počítat i s určitou peněžní rezervou. Je potřeba hrubým odhadem spočítat náklady v rámci počáteční investice pro realizaci e-shopu. Což zahrnuje nejen samotné zřízení internetového obchodu, ale nákup zboží, výdejní místo apod.
práce v kanceláři
Vytvoření e-shopu aneb jaké jsou možnosti
 

 1. Vytvoření vlastního e-shopu na míru odborníkem – jedná se o ne zrovna levnou záležitost, toto řešení je adekvátní spíše pro již zaběhlé internetové obchody.

 

 1. Odkoupení či pronajmutí si hotového e-shopu – je vhodné, jestliže pořídíte za výhodnou cenu či disponujete potřebným finančním obnosem, vhodné pro ty, kdo nechtějí investovat značné finanční náklady do vytvoření vlastního e-shopu.

 

 1. Open source – neboli volně šířitelný e-shop, ideální pro úplné začátečníky, zde si zaplatíte jen lokalizaci a nezbytné modifikace, jinak je vše zdarma. Jen je třeba počítat s tím, že to není v českém jazyce. Pro zdolání potenciálních problémů či nastavení konfigurace, platební brány, je výhodou, jestliže máte známého programátora.

 analýza na PC
 
Marketing pro váš obchod
 
Je zbytečné někoho najímat a platit, zejména, pokud je váš rozpočet omezený. Marketing si můžete zajistit sami. Podstatným krokem je správné nastavení optimalizace pro vyhledávače, aby tak váš obchod se dostal na přední místa při vyhledávání. Také je dobré zmapovat situaci u konkurence a snažit se nabídnout něco nového. Důležitá je komunikace se stávajícími i budoucími neboli potenciálními zákazníky. Rovněž grafika a provedení vašeho obchodu má vliv na vaši úspěšnost. Rovněž přehlednost, snadná registrace či nakupování je důležité.
 
Zákazník náš pán. Umožněte nabídku, v případě vyprodaného či u vás momentálně nedostupného produktu, jeho objednání. Osvědčené jsou i různé akce, slevy apod.
 
Jestliže si netroufáte či tápete v oblasti marketinu, lze se přihlásit a absolvovat školení, či někoho požádat, zda by vám poskytl potřebné rady.

Vyberte ty pravé šperky

Pokud chystáte vlastní svatbu, tak moc dobře víte, jak může být plánování takové události náročné. Rozhodně to ale není něco, co by se nedalo zvládnout, na to se můžete spolehnout. Je ovšem nutné myslet na mnoho věcí, na které byste neměli zapomínat, to je jistota. Mezi tyto věci patří také to, jaké si vyberete snubní prsteny. Je to poměrně důležitá volba, protože se jedná o šperky, které budou zdobit Vaše ruce do konce Vašich životů, a proto byste je měli vybírat pečlivě a zodpovědně, jinak by se mohlo stát, že budete litovat.

svatební den

Vybrat vhodné prsteny nemusí být složité, když byste si ovšem měli nejprve ujasnit to, jaké jsou Vaše představy a požadavky, na to se spolehněte. Když v tom budete mít jasno, můžete začít vybírat. Každý by si měl uvědomit, že se jedná o šperky, které by se měli líbit oběma partnerům. Jsou ale i další věci, na které se nevyplatí zapomínat.

Vsaďte na prvotřídní kvalitu

Vyberte si tedy pro svůj velký den takové prsteny, které budou skutečně krásné, kvalitní a budou odpovídat všem Vašim požadavkům. Můžete si být potom naprosto jistí tím, že této volby nebudete muset nikdy litovat, to je jistota.

Využijte tedy možností, které tu pro Vás máme, a vsaďte na naši nabídku prvotřídních šperků, které budou zdobit Vaše ruce po zbytky Vašich životů. Je to přeci jenom symbol určité oddanosti a vzájemnosti, a proto není dobré jeho volbu jakkoliv podceňovat, na to se můžete kdykoliv spolehnout.

manželé

Možností tu pro Vás je opravdu mnoho, při výběru myslete na volbu takového materiálu či zdobení, které se Vám budou skutečně líbit a budou Vám moct nabídnout to, co zrovna požadujete. Něco takového je přeci jenom důležité a není dobré to jakkoliv podceňovat. Snubní prsteny https://www.korbicka.com/cs/snubni-prsteny jsou tu totiž i pro Vás, na to se můžete opravdu kdykoliv spolehnout. 

Najděte techniku, kterou budete potřebovat

Autojeřáby Praha hrají důležitou roli při manipulacích s těžšími objekty. Pokud potřebujete využít tuto těžkou techniku, pak byste měli kontaktovat firmu, která má s těmito stroji dostatečně bohatou zkušenost. Jen tak můžete mít jistotu, že vaše potřeby budou vyslyšeny na sto procent, a bez jakýchkoliv kompromisů. Určitě chcete, aby manipulace s vašimi objekty byla provedena maximálně kvalitně, bez potíží a zkrátka s jistotou kvality.

strarý jeřáb

Zaměřte se na své požadavky

Protože budete kontaktovat odbornou firmu, která se specializuje na poskytování služeb těžké techniky, pak byste měli vědět, co vlastně chcete. Čím podrobnější požadavky budete mít, tím jedině lépe pro následnou objednávku. Navíc ocení snahu co nejvíce naplánovat samotný pohyb těžké techniky. Proto jde o opravdu těžkou techniku, mají tyto stroje poměrně velkou spotřebu paliva. Proto čím méně pohybu a méně manipulace bude se samotným vozidlem, tím více posléze bude moci být využito paliva pro manipulaci břemena. Myslete na to při návrhu samotné cesty nebo obecně svých požadavků.

Proč právě autojeřáb?

Možná se nyní ptáte, proč využít služby právě tohoto charakteru. Inu, odpověď je velmi jednoduchá a spočívá v několika bodech, které vás přesvědčí o tom, že služby tohoto charakteru jsou velmi důležité:

–          Je možné s touto technikou dojet naprosto kamkoliv
–          Obsluha není složitá, díky čemuž může být maximálně profesionální
–          Tato technika pomáhá na stavbách, ve skladech i při dopravních nehodách
–          Ceník služeb tohoto charakteru není nikterak drahý

modrý jeřáb

Pokud byste ocenili firmy, na kterou byste se mohli v této oblasti skutečně spolehnout, pak neváhejte kontaktovat tu nejlepší firmu, kterou pro tyto potřeby najdete. Nejlepší bude, když se obrátíte na firmu, která má k dispozici více kusů techniky, což vám umožní vybrat tu nejlepší, která bude k vašim potřebám nejlepší.