STRATEGICKÁ ANALÝZA

SWOT Analýza
SWOT analýza je metoda, která nám určuje slabé stránky a silné stránky, příležitosti a hrozby dané firmy. Slouží k posouzení a vyhodnocení daného problémů, a jeho následné eliminaci. Zkoumá nám strategii, vnější i vnitřní prostředí organizace, následné příležitosti i hrozby. SWOT analýza je součást marketingového tahu. Díky SWOT analýze může předejít firma špatným strategickým tahům. Analýza taktéž může sloužit pro lepší a koordinovanější rozvoj společnosti, což je zvláště v dnešní turbulentní době vitální.
rozpočet a kalkulačka 
Historie
Původcem této metod je Albert Humfrey z Kalifornské Stanfordské univerzity. Jeho výzkumný team přišel na tuto metodu, kde používali data z 50 podniků. Od té doby se tato metoda stala nedílnou součástí ve většině podniku, aby firma šlapala jako hodinky a také pro oddělení v reklamních agenturách atd.
SWOT analýzu dělíme do dvou skupin mezi vnitřní prostředí a vnější prostředí. Do vnitřního prostředí patří silné a slabé stránky podniku, naopak do vnějšího prostředí podniku patří příležitosti a hrozby.
Zkratky SWOT
S
Strenght– ve SWOT analýze písmeno S určuje silné stránky podniku. Silnou stránku bychom mohli i dokonce můžeme vnímat také zaměstnance a jejich rozsáhlé zkušenosti v daném oboru nebo získané praxí. Dále do silných stránek můžeme počítat vybavení, dobré zázemí firmy a její lokalita, vedoucí pracovníky, dobré jméno firmy (goodwill), dodavatelé, odběratelé, flexibilita, schopnost udržení se na pracovním trhu, kvalita, jednání se zákazníky na vysoké úrovni.
W
 Weakness určuje slabé stránky. Opačné efekty silných stránek, nedostatek zkušeností, špatná lokalita, nekvalita, prodleva v dodání, špatnépostupy, nedostatek zaměstnanců, špatná komunikace se zákazníkem apod.
O
Oportunity – Příležitosti znamená ve SWOT analýze- co může daná firma pro sebe získat např. finanční příspěvek, nové kontakty pro firmu tzn. nový zákazníci, odběratelé, možnost expandovat do světa, získávání benefitů, nový příležitosti, ceny, certifikáty, moderní technologie (stroje, počítače apod.)
setkání u analýzy
T
Threat – Hrozbou může firma vnímat např. nárůst konkurence, živelné pohromy, bankrot, ztrátu dobrého jména firmy, pomluvy, ztrátu kvalifikovaných zaměstnanců, odchod zaměstnanců nebo zákazníků ke konkurenci apod.